Michael Otrísal

Michael Otrisal
Pastor and journalist

Festivals

29.06.2018 to 07.07.2018
Karlovy Vary
03.07.2015 to 11.07.2015
Karlovy Vary
29.06.2012 to 07.07.2012
Karlovy Vary
04.08.2010 to 14.08.2010
Locarno
04.07.2002 to 13.07.2002
Karlovy Vary
10.05.2000 to 21.05.2000
Cannes